முதற்பக்கம் செல்வதற்கு

 
கா

கா -
சோலை, காத்தல்.
காநம்பி
காநல்லன்
காநன்னன்
காநாகன்
காநாடன்
காநாவன்
காநிலவன்
காநிலவு
காநெஞ்சன்
காநேயன்
காமகன்
காமதி
காமருகன்
காமருதன்
காமல்லன்
காமலை
காமலையன்
காமன்னன்
காமாண்பன்
காமார்பன்
காமாறன்
காமானன்
காமைந்தன்
காவண்ணன்
காவமுதன்
காவமுது
காவரசன்
காவரசு
காவருவி
காவழகன்
காவழகு
காவழுதி
காவள்ளல்
காவளத்தன்
காவளவன்
காவளநாடன்
காவன்பன்
காவாணன்
காவாளன்
காவின்பன்
காவினியன்
காவீரன்
காவுருவன்
காவுழவன்
காவ10ரன்
காவ10ரான்
காவெழிலன்
காவெழிலோன்
காவெழினி
காவெளியன்
காவெற்பன்
காவேங்கை
காவேந்தல்
காவேந்தன்
காவேலன்
காவேலோன்
காவேள்
காவொலி
காவொளி

காஞ்சி -
இடம், நாடு.
காஞ்சி
காஞ்சிக்கண்ணன்
காஞ்சிக்கதிர்
காஞ்சிக்கனல்
காஞ்சிக்கனி
காஞ்சிக்காரி
காஞ்சிக்காவலன்
காஞ்சிக்கிழான்
காஞ்சிக்கிள்ளி
காஞ்சிக்கீரன்
காஞ்சிக்குடிமகன்;
காஞ்சிக்குமரன்
காஞ்சிக்குரிசில்
காஞ்சிக்குன்றன்
காஞ்சிக்கூத்தன்
காஞ்சிக்கேள்வன்
காஞ்சிக்கோ
காஞ்சிக்கோடன்
காஞ்சிக்கோதை
காஞ்சிக்கோமான்
காஞ்சிக்கோவன்
காஞ்சிக்கோன்
காஞ்சிச்சுடர்
காஞ்சிச்செம்மல்
காஞ்சிச்செல்வன்
காஞ்சிச்செழியன்
காஞ்சிச்சென்னி
காஞ்சிச்சேந்தன்
காஞ்சித்தனையன்
காஞ்சித்திண்ணன்
காஞ்சித்;திருவன்
காஞ்சித்திறத்தன்
காஞ்சித்திறல்
காஞ்சித்திறலோன்
காஞ்சித்துணைவன்
காஞ்சித்துரை
காஞ்சித்தென்றல்
காஞ்சித்தென்னன்
காஞ்சித்தேவன்
காஞ்சித்தோழன்
காஞ்சித்தோன்றல்
காஞ்சிநம்பி
காஞ்சிநல்லன்
காஞ்சிநன்னன்
காஞ்சிநாகன்
காஞ்சிநாடன்
காஞ்சிநிலவன்
காஞ்சிநிலவு
காஞ்சிநெஞ்சன்
காஞ்சிநேயன்
காஞ்சிப்பரிதி
காஞ்சிப்பாரி
காஞ்சிப்பாவலன்
காஞ்சிப்பித்தன்
காஞ்சிப்பிறை
காஞ்சிப்புகழன்
காஞ்சிப்புலவன்
காஞ்சிப்பொருநன்
காஞ்சிப்பொழில்
காஞ்சிப்பொழிலன்
காஞ்சிப்பொன்னன்
காஞ்சிமகன்
காஞ்சிமணி
காஞ்சிமதி
காஞ்சிமருகன்
காஞ்சிமருதன்
காஞ்சிமல்லன்
காஞ்சிமலை
காஞ்சிமலையன்
காஞ்சிமழவன்
காஞ்சிமள்ளன்
காஞ்சிமறவன்
காஞ்சிமன்னன்
காஞ்சிமாண்பன்
காஞ்சிமாறன்
காஞ்சிமானன்
காஞ்சிமுகிலன்
காஞ்சிமுத்தன்
காஞ்சிமுத்து
காஞ்சிமுதல்வன்
காஞ்சிமுரசு
காஞ்சிமுருகன்
காஞ்சிமுருகு
காஞ்சிமுறுவல்
காஞ்சிமைந்தன்
காஞ்சிமொழி
காஞ்சியப்பன்
காஞ்சியமுதன்
காஞ்சியமுது
காஞ்சியரசன்
காஞ்சியரசு
காஞ்சியருவி
காஞ்சியழகன்
காஞ்சியழகு
காஞ்சியறிஞன்
காஞ்சியறிவு
காஞ்சியன்பன்
காஞ்சியன்பு
காஞ்சியின்பன்
காஞ்சியினியன்
காஞ்சியுழவன்
காஞ்சிய10ரன்
காஞ்சிய10ரான்
காஞ்சியெழில்
காஞ்சியெழிலன்
காஞ்சியெழிலோன்
காஞ்சியெழினி
காஞ்சியெளியன்
காஞ்சியெளியோன்
காஞ்சியேந்தல்
காஞ்சியையன்
காஞ்சிவழுதி
காஞ்சிவள்ளல்
காஞ்சிவளத்தன்
காஞ்சிவளவன்
காஞ்சிவாணன்
காஞ்சிவிறல்
காஞ்சிவிறலோன்
காஞ்சிவீரன்
காஞ்சிவெற்பன்
காஞ்சிவேங்கை
காஞ்சிவேந்தன்
காஞ்சிவேல்
காஞ்சிவேலன்
காஞ்சிவேலோன்
காஞ்சிவேள்

காடு -
காட்டமுதன்
காட்டமுது
காட்டரசு
காட்டரண்
காட்டருவி
காட்டழகன்
காட்டழகு
காட்டன்பன்
காட்டன்பு
காட்டாளன்
காட்டுநம்பி
காட்டுநல்லன்
காட்டுநாகன்
காட்டுநாடன்
காட்டுநிலவன்
காட்டுநிலவு
காட்டுநெஞ்சன்
காட்டுநேயன்
காட்டுவளத்தன்
காட்டுவளவன்
காட்டுவீரன்
காட்டுவெற்பன்
காட்டுவேந்தன்
காட்டுவேலன்
காட்டுவேலோன்
காட்டுவேள்
காட்டூரன்
காட்டூரான்
காட்டெழிலன்
காட்டெழிலோன்
காட்டெழினி
காடு 

காமர் -
அழகு.
காமர்

கார் -
கருமை, கருமுகில், கார்காலம்.
கார்
கார்நம்பி
கார்நல்லன்
கார்நல்லோன்
கார்நாகன்
கார்நாடன்
கார்நிலவன்
கார்நிலவு
கார்நெஞ்சன்
கார்நேயன்
கார்மகன்
கார்மணி
கார்மருகன்
கார்மருதன்
கார்மல்;லன்
கார்மலை
கார்மலையன்
கார்மழவன்
கார்மள்ளன்
கார்மறவன்
கார்மன்னன்
கார்மார்பன்
கார்மாறன்
கார்மானன்
கார்முகில்
கார்முகிலன்
கார்முத்தன்
கார்முத்து
கார்முதல்வன்
கார்முருகன்
கார்முருகு
கார்மைந்தன்
கார்வண்ணன்
கார்வளத்தன்
காரமுதன்
காரமுது
காரரசன்
காரரசு
காரழகன்
காரழகு
காரன்பன்
காரன்பு
காராழி
காராளன்
காராளி
காரின்பன்
காரினியன்
காருருவன்
காருழவன்
காரூரன்
காரூரான்
காரெழிலன்
காரெழிலோன்
காரெழினி
காரெளியன்
காரெளியோன்
காரேந்தல்
காரேறு
காரையன்

காரி -
சிற்றரசன் ஒருவன்.
காரி

காவல் -
காப்பு.
காவல்
காவல்வல்லோன்
காவல்வழுதி
காவல்வளவன்
காவல்விழியன்
காவல்விறல்
காவல்விறலன்
காவல்வீரன்
காவல்வெற்பன்
காவல்வேங்கை
காவல்வேந்தன்
காவல்வேல்
காவல்வேலன்
காவல்வேலோன்
காவல்வேள்
காவல்லண்ணல்
காவல்லப்பன்
காவல்லமுதன்
காவலலமுது
காவல்லரசன்
காவல்லரசு
காவல்லருவி
காவல்லழகன்
காவல்லழகு
காவலன்
காவலன்பன்
காவலன்பு
காவலாழி
காவலாளன்
காவலின்பன்
காவலினியன்
காவலுடையான்
காவலூரன்
காவலூரான்
காவலெழிலன்
காவலெழிலோன்
காவலெழினி
காவலேந்தல்
காவலேறு
காவலையன்
காவற்கடல்
காவற்கணை
காவற்கதிர்
காவற்கனல்
காவற்கிழான்
காவற்கிள்ளி
காவற்கீரன்
காவற்குமரன்
காவற்குரிசில்
காவற்குன்றன்
காவற்கேள்வன்
காவற்கொடி
காவற்கோ
காவற்கோடன்
காவற்கோதை
காவற்கோமான்
காவற்கோவன்
காவற்கோன்
காவற்சீரன்
காவற்சீரோன்
காவற்சுடர்
காவற்சுடரோன்
காவற்செம்மல்
காவற்செல்வன்
காவற்செழியன்
காவற்சென்னி
காவற்சேந்தன்
காவற்சேய்
காவற்சேரன்
காவற்சோலை
காவற்சோழன்
காவனம்பி
காவனல்லன்
காவனல்லோன்
காவனாகன்
காவனாடன்
காவனிலவன்
காவனெஞ்சன்
காவனேயன்


காவிரி -
காவிரியாறு.
காவிரி
காவிரிக்கண்ணன்
காவிரிக்கலைஞன்
காவிரிக்காடன்
காவிரிக்கிழான்
காவிரிக்கிள்ளி
காவிரிக்கீரன்
காவிரிக்குமரன்;
காவிரிக்குரிசில்
காவிரிக்குன்றன்
காவிரிக்கூத்தன்
காவிரிக்கேள்வன்
காவிரிக்கோ
காவிரிக்கோடன்
காவிரிக்கோதை
காவிரிக்கோமான்
காவிரிக்கோவன்
காவிரிக்கோன்
காவிரிச்செம்மல்
காவிரிச்செல்வன்
காவிரிச்செழியன்
காவிரிச்சென்னி
காவிரிச்சேந்தன்
காவிரிச்சேய்
காவிரிச்சேரன்
காவிரிச்சோலை
காவிரிச்சோழன்
காவிரித்தகை
காவிரித்தகையன்
காவிரித்தங்கம்
காவிரித்தங்கன்
காவிரித்தம்பி
காவிரித்தமிழ்
காவிரித்தமிழன்
காவிரித்தலைவன்
காவிரித்தனையன்
காவிரித்திண்ணன்
காவிரித்திருவன்
காவிரித்திறத்தன்
காவிரித்திறல்
காவிரித்திறலோன்
காவிரித்;தென்றல்
காவிரித்தென்னன்
காவிரித்தேவன்
காவிரித்தோழன்
காவிரித்தோன்றல்
காவிரிநம்பி
காவிரிநல்லன்
காவிரிநல்லோன்
காவிரிநன்னன்
காவிரிநாகன்
காவிரிநாடன்
காவிரிநிலவன்
காவிரிநிலவு
காவிரிநெஞ்சன்
காவிரிநெறியன்
காவிரிநேயன்
காவிரிப்பித்தன்
காவிரிப்பிறை
காவிரிப்புகழன்
காவிரிப்புலவன்
காவிரிமருகன்
காவிரிமருதன்
காவிரிமல்லன்
காவிரிமலை
காவிரிமலையன்
காவிரிமள்ளன்
காவிரிமறவன்
 

காவிரிமன்னன்
காவிரிமாண்பன்
காவிரிமாறன்
காவிரிமானன்
காவிரிமுகிலன்
காவிரிமுத்தன்
காவிரிமுத்து
காவிரிமுதல்வன்
காவிரிமுரசு
காவிரிமுறுவல்
காவிரிமைந்தன்
காவிரிமொழி
காவிரியகன்
காவிரியஞ்சி
காவிரியண்ணல்
காவிரியப்பன்
காவிரியமுதன்
காவிரியமுது
காவிரியரசன்
காவிரியரசு
காவிரியருவி
காவிரியழகன்
காவிரியழகு
காவிரியறிஞன்
காவிரியன்பன்
காவிரியன்பு
காவிரியாளன்
காவிரியிசை
காவிரியின்;பன்
காவிரியினியன்
காவிரிய10ரன்
காவிரிய10ரான்
காவிரியெழிலன்
காவிரியெழிலோன்
காவிரியெழினி
காவிரியெளியன்
காவிரியெளியோன்
காவிரியேந்தல்
காவிரியையன்
காவிரியொலி
காவிரிவரம்பன்
காவிரிவழுதி
காவிரிவள்ளல்
காவிரிவளத்தன்
காவிரிவளவன்
காவிரிவாணன்
காவிரிவிறலன்
காவிரிவிறலோன்
காவிரிவீரன்
காவிரிவெற்பன்
காவிரிவேங்கை
காவிரிவேந்தன்
காவிரிவேலன்
காவிரிவேலோன்
காவிரிவேள்

காளை -
வீரன்.
காளை
காளைக்குரிசில்
காளைக்குன்றன்
காளைச்செம்மல்
காளைச்செல்வன்
காளைச்செழியன்
காளைச்சென்னி
காளைச்சேந்தன்
காளைச்சேரன்
காளைச்சோழன்
காளைத்தமிழன்
காளைத்தலைவன்
காளைத்தனையன்
காளைத்திண்ணன்
காளைத்திருவன்
காளைத்திறல்
காளைத்திறலோன்
காளைத்தென்றல்
காளைத்தேவன்
காளைநம்பி
காளைநல்லன்
காளைநாகன்
காளைநாடன்
காளைநெஞ்சன்
காளைப்புலவன்
காளைப்பொருநன்
காளைப்பொருப்பன்
காளைமல்லன்
காளைமலை
காளைமலையன்
காளைமறவன்
காளைமன்னன்
காளைமார்பன்
காளைமானன்
காளைமுரசு
காளைமைந்தன்
காளையரசன்
காளையரசு
காளையன்
காளைவழுதி
காளைவேந்தன்
காளைவேலன்
காளைவேலோன்

கான் -
காடு.
கானகன்
கானஞ்சான்
கானத்தீ
கானப்பன்
கானரசன்
கானரசு
கானருவி
கானவன்
கானழகன்
கானாடன்
கானாளன்
கானூரன்
கானெழிலன்
கானெழிலோன்
கானொளிகானகம் -
காடு.
கானகக்கண்ணன்
கானகக்கதிர்;
கானகக்கனல்
கானகக்கனி
கானகக்காரி
கானகக்கிழான்
கானகக்கிள்ளி
கானகக்கீரன்
கானகக்குமரன்
கானகக்குரிசில்
கானகக்குளத்தன்
கானகக்குன்றன்
கானகக்கூத்தன்
கானகக்கேள்வன்
கானகக்கொடி
கானகக்கோ
கானகக்கோடன்
கானகக்கோதை
கானகக்;கோமான்
கானகக்கோவன்
கானகக்கோன்
கானகச்சுடர்
கானகச்சுடரோன்
கானகச்செம்மல்
கானகச்செல்வன்
கானகச்செழியன்
கானகச்சென்னி
கானகச்சேந்தன்
கானகச்சேய்
கானகச்சேரன்
கானகச்சோலை
கானகச்சோழன்
கானகத்தகையன்
கானகத்தங்கன்
கானகத்தம்பி
கானகத்தலைவன்
கானகத்தழலன்
கானகத்தனையன்
கானகத்திண்ணன்
கானகத்திருவன்
கானகத்திறத்தன்
கானகத்திறல்
கானகத்திறலன்
கானகத்திறலோன்
கானகத்துணைவன்
கானகத்துறை
கானகத்தென்றல்
கானகத்தென்னன்
கானகத்தேவன்
கானகத்தோழன்
கானகத்தோன்றல்
கானகநம்பி
கானகநல்லன்
கானகநல்லோன்
கானகநன்னன்
கானகநாகன்
கானகநாடன்
கானகநிலவன்
கானகநிலவு
கானகநெஞ்சன்
கானகநெடியொன்;
கானகநேயன்
கானகநேரியன்
கானகப்பாரி
கானகப்பாவலன்
கானகப்பித்தன்
கானகப்பிறை
கானகப்புகழன்
கானகப்புலவன்
கானகப்பெரியன்
கானகப்பொருநன்
கானகப்பொருப்பன்
கானகப்பொழில்
கானகப்பொழிலன்
கானகப்பொறை
கானகப்பொறையன்
கானப்பொன்னன்
கானகம்
கானகமகன்
கானகமணி
கானகமதி
கானகமருகன்
கானகமருதன்
கானகமல்லன்
கானகமலை
கானகமலையன்
கானகமழவன்
கானகமள்ளன்
கானகமறவன்
கானகமன்னன்
கானகமாறன்
கானகமானன்
கானகமுகிலன்
கானகமுத்தன்
கானகமுத்து
கானகமுதல்வன்
கானகமுரசு
கானகமுருகன்
கானகமுருகு
கானகமைந்தன்
 

கானகவமுதன்
கானகவமுது
கானகவரசன்
கானகவரசு
கானகவருவி
கானகவழகன்
கானகவழகு
கானகவழுதி
கானகவள்ளல்
கானகவளத்தன்
கானகவளவன்
கானகவாணன்
கானகவிறலன்
கானகவிறலோன்
கானகவீரன்
கானகவூரன்
கானகவூரான்
கானகவெற்பன்
கானகவெழிலன்
கானகவெழிலோன்
கானகவெழினி
கானகவேங்கை
கானகவேந்தன்
கானகவேல்
கானகவேலன்
கானகவேள்

கானம் -
காடு.
கானக்கண்ணன்
கானக்கதிர்
கானக்கனல்
கானக்கனி
கானக்காரி
கானக்காவலன்
கானக்கிழான்
கானக்கிள்ளி
கானக்கீரன்
கானக்குமரன்
கானக்குரிசில்
கானக்குளத்தன்
கானக்குன்றன்
கானக்கூத்தன்
கானக்கேள்வன்
கானக்கொடி
கானக்கோ
கானக்கோடன்
கானக்கோதை
கானக்கோமான்
கானக்கோவன்
கானக்கோன்
கானச்சுடர்
கானச்சுடரோன்
கானச்செம்மல்
கானச்செல்வன்
கானச்செழியன்
கானச்சென்னி
கானச்சேந்தன்
கானச்சேய்
கானச்சேரன்
கானச்சோலை
கானசோழன்
கானத்தகையன்
கானத்தங்கன்
கானத்தம்பி
கானத்தலைவன்
கானத்தழலன்
கானத்தனையன்
கானத்திண்ணன்
கானத்திருவன்
கானத்திறத்தன்
கானத்திறல்
கானத்திறலன்
கானத்திறலோன்
கானத்துணைவன்
கானத்துறை
கானத்த்தென்றல்
கானத்தென்னன்
கானத்;தேவன்
கானத்தோழன்
கானத்தோன்றல்
கானப்பாரி
கானப்பாவலன்
கானப்பித்தன்
கானப்பிறை
கானப்புகழன்
கானப்புலவன்
கானப்பெரியன்
கானப்பொருநன்
கானப்பொருப்பன்
கானப்பொழில்
கானப்பொழிலன்
கானப்பொறை
கானப்பொறையன்
கானப்பொன்னன்
கானம்
கானமகன்
கானமணி
கானமதி
கானமருகன்
கானமருதன்
கானமல்லன்
கானமலை
கானமலையன்
கானமழவன்
கானமள்ளன்
கானமறவன்
கானமன்னன்
கானமாறன்
கானமானன்
கானமுகிலன்
கானமுத்தன்
கானமுத்து
கானமுதல்வன்
கானமுரசு
கானமுருகன்
கானமுருகு
கானமைந்தன்
கானவமுதன்
கானவமுது
கானவரசன்
கானவரசு
கானவருவி
கானவழகன்
கானவழகு
கானவழுதி
கானவள்ளல்
கானவளத்தன்
கானவளவன்
கானவாணன்
கானவிறலன்
கானவிறலோன்
கானவீரன்
கானவூரன்
கானவூரான்
கானவெற்பன்
கானவெழிலன்
கானவெழிலோன்
கானவெழினி
கானவேங்கை
கானவேந்தன்
கானவேல்
கானவேலன்
கானவேள்

கானல் -
மணம், வெப்பம்.
கானல்
கானல்வழுதி
கானல்வளத்தன்
கானல்வளவன்
கானல்விறல்
காளல்விறலன்
கானல்விறலோன்
கானல்வீரன்
கானல்வெற்பன்
கானல்வேங்கை
கானல்வேந்தன்
கானல்வேலன்
கானல்வேலோன்
கானற்கடல்
கானற்கணை
கானற்கதிர்
கானற்கனல்
கானற்கிள்ளி
கானற்கீரன்
கானற்குமரன்
கானற்குன்றன்
கானற்கூத்தன்
கானற்கேள்வன்
கானற்;கொடி
கானற்கோ
கானற்கோடன்
கானற்கோதை
கானற்கோமான்
கானற்கோவன்
கானற்கோன்
கானற்சுடர்
கானற்சுடரோன்
கானற்செழியன்
கானற்சென்னி
கானற்சேந்தன்
கானற்சேரன்
கானற்;சோழன்
கானற்பாரி
கானற்பிறை
கானற்புகழன்
கானற்புலவன்
கானன்மகன்
கானன்மணி
கானன்மதி
கானன்மருகன்
கானன்மருதன்
கானன்மல்லன்
கானன்மலை
கானன்மலையன்
கானன்மறவன்
கானன்மன்னன்
கானன்மாறன்
கானன்முருகன்
கானன்முருகு
கானன்மைந்தன்
கானனம்பி
கானனல்லன்
கானனாகன்
கானனாடன்
கானனிலவன்
 
 

காப்புரிமை தமிழ் வளர்ச்சிக்கழகத்திற்குரியது